ඩොලර් රුපියල් කිරිමට පෝලිමේ එති....

Share
Embed
 • Loading...
 • Published on:  Thursday, March 9, 2023
 • Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා
  #AdaDerana #TvDerana #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #SriLankaNews


  » Subscribe to Ada Derana: https://bit.ly/2UXSHQ2
  » Watch the latest from Ada Derana: https://bit.ly/3t1BwcY

  අද දෙරණ TikTok ගිණුම ට මෙතැනින් පිවිසෙන්න: https://www.tiktok.com/@adaderanasinhala

  » Ada Derana සිංහල
  WEB: http://sinhala.adaderana.lk
  FACEBOOK: /sinhala.adaderana.lk
  TWITTER: https://twitter.com/adaderanasin
  INSTAGRAM: https://www.instagram.com/adaderana_sinhala
  TIKTOK: https://www.tiktok.com/@adaderanasinhala
  TELEGRAM: https://t.me/AdaDeranaNews

  » Ada Derana English
  WEB: http://www.adaderana.lk
  FACEBOOK: /adaderana
  TWITTER: https://twitter.com/adaderana
  INSTAGRAM: https://www.instagram.com/adaderana_english
  TIKTOK: https://www.tiktok.com/@adaderana

  » Ada Derana தமிழ்
  WEB: http://tamil.adaderana.lk
  FACEBOOK: /Deranatamil
  TWITTER: https://twitter.com/adaderanatamil
  INSTAGRAM: https://www.instagram.com/adaderana_tamil
  TIKTOK: https://www.tiktok.com/@adaderanatamil

  » Telegram: https://t.me/AdaDeranaNews

  » Viber: https://bit.ly/3gH7QwB

  » News Alerts on your mobile: https://goo.gl/lnsVyc

  » Mobile App:
  GOOGLE PLAY: https://goo.gl/42v9Jl
  APP STORE: https://goo.gl/TV9Yls

  #adaderana #derananews #adaderananews
 • Source: https://youtu.be/2mAloKlN7gQ
Loading...

Comment